Δειτε τον γενέθλιο αστρολογικό σας χάρτη

Ημερομηνία Γενήσεως
Ακριβής Ώρα Γεννήσεως

Εάν δεν γνωρίζετε την ώρα γεννήσεως, τσεκάρετε εδώ*

Tip: Make sure the UTC time offset is correct. If it's wrong, you can change it.

* NOTE: If birth time is unknown, the report will not include positions or aspects for the Moon, Ascendant, Midheaven, Vertex, or Part of Fortune, nor will it include House positions for any planets.